Union des Apiculteurs du Canton de Diekirch

De Beieveräin Kanton Dikrich ass een vun den eelsten Kantonalveräiner fir Beienziichter zu Lëtzebuerg.

Zanter senger Grënnung am Joër 1883 stung ëmmer den Austausch tëschent Beielett am Viirgrond an d’Uléieren vun jonken Beienziichter ass seitdeem aktiv emgesaat ginn. An der Hooldär zu Dikrich huet den Dikricher Beieveräin säin feste Beiesetand. Dëst ass d’Plaaz wou mir Intresséierten de Wee zur Bei weisen, eis Kiniginnenzuucht bedreiwen, a mëttlerweil och de Beieberoder reegelméisseg praktesch Kuren hällt. 2015 hun mir d’Form vun enger association sans but lucratif (a.s.b.l.) ugeholl.

 

Union des Apiculteurs du Canton de Diekirch
19, rue Jean l'Aveugle
L9208 Diekirch
www.beien.lu
Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation sur le site de la Ville de Diekirch vous acceptez notre politique concernant l’usage des cookies. Pour gérer vos préférences et en savoir plus sur les cookies, veuillez lire notre Notice Légale